THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thành viên:phamhongthai     Bài viết: 41
Thứ ba - 10/10/2017 22:32
 
THỨ
TIẾT
10a1 10a2 10a3 10c1 10c2 10c3 11a1 11a2 11a3 11a4
2 1 ChCờ - Vân ChCờ - Lợi ChCờ - Hồng ChCờ - Tú ChCờ - N.Thủy ChCờ - Vinh ChCờ - Vĩnh ChCờ - Thu ChCờ - Dịu ChCờ - Lan
2 Lí - Thu NNgữ - Hồng Lí - Yến Địa - HàĐ Văn - N.Thủy Toán - Hằng Toán - Vân TD - Quang Văn - Dịu Lí - Lan
3 NNgữ - Hồng Toán - Hằng Hóa - Hà Toán - Tú Văn - N.Thủy Văn - Vinh Lí - Vĩnh Lí - Thu Văn - Dịu Hóa - Đạo
4 Toán - Vân CNghệ - Văn Toán - Lâm Toán - Tú Toán - Hằng Địa - HàĐ Văn - Vinh Hóa - Hà TD - Quang NNgữ - Oanh
5 Toán - Vân Hóa - Lợi Toán - Lâm Sinh - Văn Toán - Hằng NNgữ - Sơn Văn - Vinh NNgữ - Oanh Hình - Dũng Sinh - Diệp
3 1 TD - An Sinh - Văn NNgữ - Hồng Hóa - Hà GDCD - Khoa TD - Tuấn TD - Quang Lí - Thu Sử - P.Hiến Hóa - Đạo
2 Sinh - Văn NNgữ - Hồng GDCD - Khoa Tin - Thảo Lí - Thu Hóa - Lợi Hóa - Hà Văn - Vinh Văn - Dịu NNgữ - Oanh
3 CNghệ - Văn Tin - Thảo TD - Tuấn NNgữ - Hồng Sử - P.Hiến Lí - Thu Toán - Vân Văn - Vinh Sinh - Diệp GDQP - Diệu
4 NNgữ - Hồng GDQP - Tuấn Sử - P.Hiến Văn - Thắm Hóa - Hà GDCD - Khoa Sinh - Diệp NNgữ - Oanh Lí - Vĩnh Văn - Dịu
5 Toán - Vân Lí - Dũngl GDQP - Tuấn CNghệ - Văn Tin - Thảo Sử - P.Hiến Văn - Vinh NNgữ - Oanh Hóa - Đạo Toán - Thành
4 1 Tin - Thảo Văn - N.Thủy Văn - Thắm TD - Tuấn NNgữ - Sơn Sinh - Văn NNgữ - P.Hương Toán - Tú Hóa - Đạo TD - Quang
2 Văn - N.Thủy Tin - Thảo Văn - Thắm Toán - Tú Sinh - Văn Toán - Hằng NNgữ - P.Hương CNghệ - Thu Tin - Thưởng Sử - P.Hiến
3 Văn - N.Thủy Hóa - Lợi Toán - Lâm GDQP - Tuấn CNghệ - Văn Toán - Hằng Địa - Hoài Lí - Thu Hình - Dũng Tin - Thảo
4 Lí - Thu Toán - Hằng Toán - Lâm Văn - Thắm TD - Tuấn Tin - Thảo Sử - P.Hiến Địa - Hoài Toán - Tú Toán - Thành
5 Hóa - Lợi Toán - Hằng Sinh - Văn Văn - Thắm GDQP - Tuấn NNgữ - Sơn GDQP - Diệu Sử - P.Hiến Toán - Tú Toán - Thành
5 1 Sử - P.Hiến TD - An Văn - Thắm Tin - Thảo TD - Tuấn Địa - HàĐ Văn - Vinh Hóa - Hà NNgữ - Đức Toán - Thành
2 TD - An Hóa - Lợi Địa - HàĐ Văn - Thắm Hóa - Hà NNgữ - Sơn Toán - Vân Văn - Vinh GDCD - Hoàn NNgữ - Oanh
3 Hóa - Lợi Sử - P.Hiến TD - Tuấn Lí - Yến Tin - Thảo Văn - Vinh Toán - Vân Sinh - Diệp CNghệ - Dũngl Địa - Hoài
4 Toán - Vân Địa - HàĐ Toán - Lâm Hóa - Hà NNgữ - Sơn Văn - Vinh Sinh - Diệp GDQP - Diệu Hóa - Đạo TD - Quang
5 Toán - Vân Lí - Dũngl Tin - Thảo Sử - P.Hiến Địa - HàĐ Hóa - Lợi NNgữ - P.Hương Tin - Thưởng Sinh - Diệp Hóa - Đạo
6 1 Tin - Thảo TD - An NNgữ - Hồng Toán - Tú Văn - N.Thủy TD - Tuấn Hóa - Hà TD - Quang Lí - Vĩnh Lí - Lan
2 NNgữ - Hồng Toán - Hằng Hóa - Hà Lí - Yến Địa - HàĐ NNgữ - Sơn Lí - Vĩnh GDCD - Hoàn Toán - Tú Sinh - Diệp
3 Văn - N.Thủy Lí - Dũngl Địa - HàĐ NNgữ - Hồng Toán - Hằng GDQP - Tuấn CNghệ - Vĩnh Sinh - Diệp GDQP - Diệu GDCD - Hoàn
4 Địa - HàĐ Văn - N.Thủy Lí - Yến TD - Tuấn Toán - Hằng Tin - Thảo GDCD - Hoàn Toán - Tú Văn - Dịu Toán - Thành
5 GDQP - Tuấn Văn - N.Thủy Tin - Thảo Địa - HàĐ NNgữ - Sơn Toán - Hằng Tin - Thưởng Toán - Tú NNgữ - Đức Văn - Dịu
7 1 GDCD - Khoa NNgữ - Hồng Lí - Yến Toán - Tú Văn - N.Thủy Lí - Thu Hóa - Hà Văn - Vinh TD - Quang Lí - Lan
2 Lí - Thu Toán - Hằng CNghệ - Văn NNgữ - Hồng NNgữ - Sơn Văn - Vinh Toán - Vân Hóa - Hà NNgữ - Đức Văn - Dịu
3 Địa - HàĐ GDCD - Khoa Hóa - Hà NNgữ - Hồng Toán - Hằng CNghệ - Văn TD - Quang Toán - Tú Lí - Vĩnh Văn - Dịu
4 Hóa - Lợi Địa - HàĐ NNgữ - Hồng GDCD - Khoa Lí - Thu Toán - Hằng Lí - Vĩnh Toán - Tú Địa - Hoài CNghệ - Lan
5 SHL - Vân SHL - Lợi SHL - Hồng SHL - Tú SHL - N.Thủy SHL - Vinh SHL - Vĩnh SHL - Thu SHL - Dịu SHL - Lan
 

 
THỨ
TIẾT
11c1 11c2 11c3 12a1 12a2 12a3 12a4 12c1 12c2 12c3
2 1 ChCờ - Oanh ChCờ - Linh ChCờ - Hương ChCờ - Yến ChCờ - Nga ChCờ - Huyền ChCờ - HàĐ ChCờ - Đức ChCờ - Hoài ChCờ - Hiền
2 NNgữ - Oanh Hóa - Hà CNghệ - Vĩnh Hóa - Lợi NNgữ - Sơn Toán - Huyền TD - Diệu NNgữ - Đức Địa - Hoài Văn - Hiền
3 Văn - Linh Sử - P.Hiến TD - Quang Toán - Lâm Sinh - Nga Toán - Huyền NNgữ - Hương Hóa - Lợi NNgữ - Đức Văn - Hiền
4 Lí - Lan NNgữ - P.Hương Sử - P.Hiến NNgữ - Sơn Hóa - Đạo Địa - Hoài Sử - K.Oanh Văn - Thủy TD - Diệu CNghệ - Yến
5 Hóa - Đạo Sinh - Nga Văn - Dịu Lí - Yến Sử - K.Oanh NNgữ - Hương Địa - HàĐ Toán - Huyền Văn - Thủy NNgữ - P.Hương
3 1 CNghệ - Dũngl Lí - Vĩnh Toán - Thành GDCD - Hoàn Tin - Thưởng Sử - K.Oanh Văn - Hiền Hóa - Lợi Toán - Tâm TD - Diệu
2 Sinh - Diệp Toán - Thành Lí - Vĩnh GDQP - Quang Văn - Thủy Hóa - Đạo Văn - Hiền Sử - K.Oanh GDCD - Hoàn Tin - Thưởng
3 NNgữ - Oanh Toán - Thành Văn - Dịu Hóa - Lợi Văn - Thủy Lí - Dũngl GDCD - Hoàn Sinh - Nga Lí - Lan Hóa - Đạo
4 Toán - Vân TD - Quang GDQP - Diệu Sử - K.Oanh Lí - Lan Tin - Thưởng Toán - Tâm Văn - Thủy CNghệ - Dũngl Văn - Hiền
5 Lí - Lan GDQP - Diệu GDCD - Hoàn Văn - Hiền Toán - Tâm GDQP - Quang Sinh - Nga Văn - Thủy Tin - Thưởng Sử - K.Oanh
4 1 Sử - P.Hiến CNghệ - Dũngl Toán - Thành Tin - Thưởng Toán - Tâm NNgữ - Hương CNghệ - Thu TD - Diệu Sinh - Nga Toán - Lâm
2 Văn - Linh Toán - Thành Địa - Hoài Hóa - Lợi NNgữ - Sơn Hóa - Đạo NNgữ - Hương GDQP - Quang Văn - Thủy Toán - Lâm
3 Văn - Linh NNgữ - P.Hương NNgữ - Hương Sinh - Nga TD - Diệu Văn - Đồng Tin - Thưởng Lí - Dũngl Toán - Tâm Hóa - Đạo
4 TD - Quang Văn - Linh NNgữ - Hương TD - Diệu Văn - Thủy Văn - Đồng Lí - Dũngl Tin - Thưởng Hóa - Lợi Sinh - Nga
5 Tin - Thảo Văn - Linh Sinh - Nga Địa - Hoài GDQP - Quang Lí - Dũngl Hóa - Đạo Văn - Thủy Tin - Thưởng NNgữ - P.Hương
5 1 GDCD - Hoàn NNgữ - P.Hương TD - Quang Toán - Lâm Hóa - Đạo Lí - Dũngl Tin - Thưởng TD - Diệu Toán - Tâm Văn - Hiền
2 Hình - Huyền NNgữ - P.Hương Tin - Thảo Toán - Lâm TD - Diệu CNghệ - Yến GDQP - Quang NNgữ - Đức Toán - Tâm Địa - Hoài
3 Hóa - Đạo Toán - Thành Hóa - Hà Văn - Hiền GDCD - Hoàn Toán - Huyền TD - Diệu Tin - Thưởng NNgữ - Đức Toán - Lâm
4 NNgữ - Oanh GDCD - Hoàn Toán - Thành Văn - Hiền Địa - Hoài Tin - Thưởng Toán - Tâm Toán - Huyền Văn - Thủy Lí - Yến
5 NNgữ - Oanh Địa - Hoài Toán - Thành Lí - Yến Toán - Tâm GDCD - Hoàn Văn - Hiền Toán - Huyền Văn - Thủy GDQP - Quang
6 1 Văn - Linh Toán - Thành NNgữ - Hương TD - Diệu Tin - Thưởng Văn - Đồng Toán - Tâm Lí - Dũngl Sử - K.Oanh GDCD - Hoàn
2 GDQP - Diệu Tin - Thảo Văn - Dịu Tin - Thưởng Lí - Lan NNgữ - Hương Toán - Tâm CNghệ - Dũngl GDQP - Quang NNgữ - P.Hương
3 Hình - Huyền Hóa - Hà Văn - Dịu Lí - Yến NNgữ - Sơn Sử - K.Oanh NNgữ - Hương NNgữ - Đức Lí - Lan NNgữ - P.Hương
4 TD - Quang Văn - Linh Hóa - Hà NNgữ - Sơn Toán - Tâm TD - Diệu Sử - K.Oanh Toán - Huyền NNgữ - Đức Tin - Thưởng
5 Sinh - Diệp Văn - Linh Toán - Thành CNghệ - Yến CNghệ - Lan Toán - Huyền Lí - Dũngl GDCD - Hoàn Toán - Tâm Sử - K.Oanh
7 1 Địa - Hoài Văn - Linh Lí - Vĩnh Toán - Lâm Toán - Tâm Hóa - Đạo NNgữ - Hương Sử - K.Oanh NNgữ - Đức TD - Diệu
2 Văn - Linh Lí - Vĩnh Sinh - Nga Toán - Lâm Sử - K.Oanh TD - Diệu Toán - Tâm Địa - Hoài Hóa - Lợi Lí - Yến
3 Toán - Vân Sinh - Nga NNgữ - Hương Sử - K.Oanh Lí - Lan Toán - Huyền Hóa - Đạo NNgữ - Đức TD - Diệu Toán - Lâm
4 Toán - Vân TD - Quang Văn - Dịu NNgữ - Sơn Hóa - Đạo Sinh - Nga Văn - Hiền Toán - Huyền Sử - K.Oanh Toán - Lâm
5 SHL - Oanh SHL - Linh SHL - Hương SHL - Yến SHL - Nga SHL - Huyền SHL - HàĐ SHL - Đức SHL - Hoài SHL - Hiền
 
 
 

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây