THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thành viên:phamhongthai     Bài viết: 41
Thứ ba - 10/10/2017 22:29
 
THỨ
TIẾT
10a1 10a2 10a3 10c1 10c2 10c3 11a1 11a2 11a3 11a4
2 1 ChCờ - Vân ChCờ - Lợi ChCờ - Hồng ChCờ - Tú ChCờ - N.Thủy ChCờ - Vinh ChCờ - Vĩnh ChCờ - Thu ChCờ - Dịu ChCờ - Lan
2 NNgữ - Hồng Hóa - Lợi Hóa - Anh Địa - HàĐ Văn - N.Thủy Toán - Hằng Hóa - Hà Toán - Tú Văn - Dịu NNgữ - Oanh
3 Địa - HàĐ CNghệ - Văn Lí - Yến NNgữ - Hồng Toán - Hằng NNgữ - Sơn Toán - Vân Hóa - Hà Lí - Vĩnh Hóa - Anh
4 Toán - Vân Toán - Hằng NNgữ - Hồng Toán - Tú Địa - HàĐ NNgữ - Sơn Văn - Vinh Lí - Thu Địa - Hoài Sinh - Diệp
5 Toán - Vân Toán - Hằng Địa - HàĐ Toán - Tú NNgữ - Sơn Văn - Vinh GDQP - Diệu NNgữ - Oanh Sinh - Diệp Địa - Hoài
3 1 TD - An GDQP - Tuấn Hóa - Anh NNgữ - Hồng Sinh - Văn Tin - Thảo CNghệ - Vĩnh Văn - Vinh Hóa - Đạo Lí - Lan
2 Hóa - Anh NNgữ - Hồng Tin - Thảo TD - Tuấn CNghệ - Văn Lí - Thu Lí - Vĩnh NNgữ - Oanh Hình - Dũng Văn - Dịu
3 NNgữ - Hồng TD - An TD - Tuấn Tin - Thảo Lí - Thu Sử - P.Hiến Văn - Vinh NNgữ - Oanh Văn - Dịu Sinh - Diệp
4 Toán - Vân Lí - Dũngl Sử - P.Hiến Hóa - Anh Tin - Thảo Sinh - Văn Văn - Vinh CNghệ - Thu Văn - Dịu TD - Quang
5 Lí - Thu Tin - Thảo GDQP - Tuấn Sinh - Văn Sử - P.Hiến Văn - Vinh Toán - Vân Sinh - Diệp Tin - Thưởng Toán - Thành
4 1 Tin - Thảo Văn - N.Thủy Văn - Thắm GDCD - Khoa NNgữ - Sơn TD - Tuấn NNgữ - P.Hương Toán - Tú Sử - P.Hiến Hóa - Anh
2 Hóa - Anh Hóa - Lợi Văn - Thắm Lí - Yến NNgữ - Sơn Toán - Hằng NNgữ - P.Hương Toán - Tú TD - Quang NNgữ - Oanh
3 Văn - N.Thủy Lí - Dũngl Toán - Lâm Tin - Thảo Toán - Hằng GDQP - Tuấn Sử - P.Hiến TD - Quang Sinh - Diệp NNgữ - Oanh
4 Văn - N.Thủy Toán - Hằng Hóa - Anh Văn - Thắm Hóa - Hà Hóa - Lợi Sinh - Diệp Sử - P.Hiến Hình - Dũng Toán - Thành
5 Sử - P.Hiến Toán - Hằng GDCD - Khoa Toán - Tú GDQP - Tuấn NNgữ - Sơn Hóa - Hà Sinh - Diệp Hóa - Đạo Toán - Thành
5 1 GDCD - Khoa TD - An TD - Tuấn Hóa - Anh Địa - HàĐ Tin - Thảo Hóa - Hà Văn - Vinh GDQP - Diệu Toán - Thành
2 Lí - Thu Lí - Dũngl Văn - Thắm TD - Tuấn NNgữ - Sơn GDCD - Khoa Toán - Vân Văn - Vinh Hóa - Đạo Sử - P.Hiến
3 Hóa - Anh Sử - P.Hiến Toán - Lâm Văn - Thắm GDCD - Khoa Lí - Thu Toán - Vân Hóa - Hà CNghệ - Dũngl TD - Quang
4 Tin - Thảo Địa - HàĐ Toán - Lâm Sử - P.Hiến TD - Tuấn Văn - Vinh Địa - Hoài Lí - Thu GDCD - Hoàn Hóa - Anh
5 Toán - Vân GDCD - Khoa Địa - HàĐ GDQP - Tuấn Lí - Thu Văn - Vinh NNgữ - P.Hương Địa - Hoài NNgữ - Đức GDQP - Diệu
6 1 CNghệ - Văn NNgữ - Hồng Tin - Thảo Văn - Thắm Văn - N.Thủy TD - Tuấn Lí - Vĩnh Tin - Thưởng NNgữ - Đức Lí - Lan
2 NNgữ - Hồng Văn - N.Thủy Sinh - Nga Văn - Thắm TD - Tuấn Toán - Hằng TD - Quang Toán - Tú Văn - Dịu GDCD - Hoàn
3 Địa - HàĐ Văn - N.Thủy CNghệ - Văn NNgữ - Hồng Toán - Hằng Hóa - Lợi Sinh - Diệp Toán - Tú Lí - Vĩnh Tin - Thảo
4 GDQP - Tuấn Tin - Thảo NNgữ - Hồng CNghệ - Văn Toán - Hằng Địa - HàĐ Tin - Thưởng GDCD - Hoàn Toán - Tú Toán - Thành
5 Văn - N.Thủy Toán - Hằng Lí - Yến Địa - HàĐ Tin - Thảo CNghệ - Văn GDCD - Hoàn GDQP - Diệu Toán - Tú Văn - Dịu
7 1 TD - An NNgữ - Hồng Toán - Lâm Toán - Tú Hóa - Hà NNgữ - Sơn TD - Quang Văn - Vinh NNgữ - Đức Văn - Dịu
2 Toán - Vân Hóa - Lợi Toán - Lâm Toán - Tú Toán - Hằng Địa - HàĐ Văn - Vinh Lí - Thu TD - Quang Văn - Dịu
3 Sinh - Văn Địa - HàĐ Lí - Yến NNgữ - Hồng Văn - N.Thủy Toán - Hằng Toán - Vân Hóa - Hà Lí - Vĩnh Lí - Lan
4 Lí - Thu Sinh - Văn NNgữ - Hồng Lí - Yến Văn - N.Thủy Toán - Hằng Lí - Vĩnh TD - Quang Toán - Tú CNghệ - Lan
5 SHL - Vân SHL - Lợi SHL - Hồng SHL - Tú SHL - N.Thủy SHL - Vinh SHL - Vĩnh SHL - Thu SHL - Dịu SHL - Lan
 
 
THỨ
TIẾT
11c1 11c2 11c3 12a1 12a2 12a3 12a4 12c1 12c2 12c3
2 1 ChCờ - Oanh ChCờ - Linh ChCờ - Hương ChCờ - Yến ChCờ - Nga ChCờ - Huyền ChCờ - HàĐ ChCờ - Đức ChCờ - Hoài ChCờ - Hiền
2 TD - Quang Lí - Vĩnh NNgữ - Hương NNgữ - Sơn TD - Diệu CNghệ - Yến CNghệ - Thu NNgữ - Đức Lí - Lan Văn - Hiền
3 NNgữ - Oanh Sử - P.Hiến Văn - Dịu Toán - Lâm Lí - Lan Hóa - Đạo Sinh - Nga Toán - Huyền Sử - K.Oanh NNgữ - P.Hương
4 Hóa - Anh Văn - Linh Lí - Vĩnh Toán - Lâm Hóa - Đạo Toán - Huyền Sử - K.Oanh Văn - Thủy NNgữ - Đức NNgữ - P.Hương
5 Văn - Linh NNgữ - P.Hương Sinh - Nga Lí - Yến Sử - K.Oanh GDQP - Quang NNgữ - Hương Văn - Thủy Hóa - Lợi Toán - Lâm
3 1 Sử - P.Hiến TD - Quang GDCD - Hoàn Sinh - Nga Văn - Thủy Sử - K.Oanh Văn - Hiền Lí - Dũngl Toán - Tâm TD - Diệu
2 Toán - Vân Sinh - Nga Toán - Thành GDCD - Hoàn Văn - Thủy TD - Diệu Văn - Hiền Sử - K.Oanh Toán - Tâm Tin - Thưởng
3 Toán - Vân Toán - Thành CNghệ - Vĩnh GDQP - Quang Tin - Thưởng Văn - Đồng GDCD - Hoàn CNghệ - Dũngl Lí - Lan Sử - K.Oanh
4 Sinh - Diệp GDQP - Diệu Sinh - Nga Văn - Hiền Lí - Lan Văn - Đồng Toán - Tâm Văn - Thủy Tin - Thưởng Hóa - Đạo
5 NNgữ - Oanh GDCD - Hoàn GDQP - Diệu Sử - K.Oanh CNghệ - Lan Hóa - Đạo Lí - Dũngl Sinh - Nga GDQP - Quang Văn - Hiền
4 1 Văn - Linh CNghệ - Dũngl Toán - Thành Tin - Thưởng TD - Diệu Văn - Đồng Hóa - Đạo GDQP - Quang Văn - Thủy Toán - Lâm
2 Tin - Thảo Hóa - Hà Toán - Thành Địa - Hoài Hóa - Đạo NNgữ - Hương Tin - Thưởng TD - Diệu Văn - Thủy Toán - Lâm
3 GDQP - Diệu NNgữ - P.Hương Hóa - Hà Hóa - Lợi Văn - Thủy Hóa - Đạo NNgữ - Hương Địa - Hoài Tin - Thưởng Lí - Yến
4 NNgữ - Oanh Văn - Linh NNgữ - Hương Toán - Lâm NNgữ - Sơn TD - Diệu Lí - Dũngl Tin - Thưởng Địa - Hoài CNghệ - Yến
5 NNgữ - Oanh Văn - Linh Địa - Hoài Lí - Yến Tin - Thưởng Lí - Dũngl GDQP - Quang Văn - Thủy Hóa - Lợi NNgữ - P.Hương
5 1 TD - Quang NNgữ - P.Hương Sử - P.Hiến Toán - Lâm GDCD - Hoàn Lí - Dũngl Văn - Hiền Tin - Thưởng Toán - Tâm Hóa - Đạo
2 Hóa - Anh NNgữ - P.Hương TD - Quang TD - Diệu Địa - Hoài GDCD - Hoàn Văn - Hiền NNgữ - Đức Toán - Tâm Toán - Lâm
3 GDCD - Hoàn Toán - Thành Tin - Thảo NNgữ - Sơn Hóa - Đạo Tin - Thưởng Địa - HàĐ Toán - Huyền NNgữ - Đức Địa - Hoài
4 Toán - Vân Toán - Thành Hóa - Hà Văn - Hiền Toán - Tâm Toán - Huyền Tin - Thưởng TD - Diệu Văn - Thủy GDQP - Quang
5 CNghệ - Dũngl Tin - Thảo Toán - Thành Văn - Hiền Toán - Tâm Toán - Huyền Hóa - Đạo GDCD - Hoàn Văn - Thủy Tin - Thưởng
6 1 Văn - Linh Toán - Thành TD - Quang Lí - Yến Sinh - Nga Sử - K.Oanh Toán - Tâm Lí - Dũngl TD - Diệu GDCD - Hoàn
2 Văn - Linh Toán - Thành NNgữ - Hương CNghệ - Yến Lí - Lan Toán - Huyền Toán - Tâm Hóa - Lợi NNgữ - Đức NNgữ - P.Hương
3 Hình - Huyền Sinh - Nga Văn - Dịu Tin - Thưởng GDQP - Quang NNgữ - Hương TD - Diệu NNgữ - Đức GDCD - Hoàn Sử - K.Oanh
4 Sinh - Diệp Lí - Vĩnh Văn - Dịu TD - Diệu Toán - Tâm Lí - Dũngl NNgữ - Hương Toán - Huyền Sử - K.Oanh Lí - Yến
5 Lí - Lan Văn - Linh Toán - Thành Hóa - Lợi Toán - Tâm Tin - Thưởng Sử - K.Oanh Toán - Huyền CNghệ - Dũngl Sinh - Nga
7 1 Lí - Lan Văn - Linh Lí - Vĩnh Sử - K.Oanh Toán - Tâm Địa - Hoài NNgữ - Hương Hóa - Lợi TD - Diệu Văn - Hiền
2 Văn - Linh Địa - Hoài NNgữ - Hương NNgữ - Sơn Sử - K.Oanh Sinh - Nga TD - Diệu Toán - Huyền Toán - Tâm Văn - Hiền
3 Hình - Huyền TD - Quang Văn - Dịu Toán - Lâm NNgữ - Sơn NNgữ - Hương Toán - Tâm NNgữ - Đức Sinh - Nga TD - Diệu
4 Địa - Hoài Hóa - Hà Văn - Dịu Hóa - Lợi NNgữ - Sơn Toán - Huyền Toán - Tâm Sử - K.Oanh NNgữ - Đức Toán - Lâm
5 SHL - Oanh SHL - Linh SHL - Hương SHL - Yến SHL - Nga SHL - Huyền SHL - HàĐ SHL - Đức SHL - Hoài SHL - Hiền
 
 
 

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây